Eplepressing (fotograf Hanna Thevik)

Eplepressing (fotograf Hanna Thevik)

Eplepressing (fotograf Hanna Thevik)

Ferdig eplejuice (fotograf Hanna Thevik)